9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย


Posted By Category: EB 9 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


Posted By Category: EB 9 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย


Posted By Category: EB 9 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

9.1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

Posted By Category: EB 9 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021