5.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564


Posted By Category: EB 5 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

5.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564

แบบ สขร_1 เดือน เม.ย.2564

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564

แบบ สขร_1 เดือน พ.ค.2564

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564


Posted By Category: EB 5 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

5.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564

EB5 ข้อ2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม2564

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

EB5 ข้อ2 ไตรมาสที่2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์2564

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

แบบ สขร_ 1 เดือน มี.ค.2564

Posted By Category: EB 5 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563

EB5 ข้อ2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม2563

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563

EB5 ข้อ2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน2563

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563

EB5 ข้อ2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบ สขร.1 เดือนธันวาคม2563

Posted By Category: EB 5 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021