2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)


Posted By Category: EB 2 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 08/03/2021

2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน


Posted By Category: EB 2 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 08/03/2021

2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ในกรอบแนวทาง

9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการ เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

9.4

2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปี 2564 (แบบ สขร.1)

Posted By Category: EB 2 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 08/03/2021

2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


Posted By Category: EB 2 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 08/03/2021

2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ


Posted By Category: EB 2 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 08/03/2021

2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่


Posted By Category: EB 2 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 08/03/2021

2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน


Posted By Category: EB 2 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 08/03/2021

2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ หน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)


Posted By Category: EB 2 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 08/03/2021