19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


Posted By Category: EB 19 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน


Posted By Category: EB 19 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021