16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)


Posted By Category: EB 16 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


Posted By Category: EB 16 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021