12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


Posted By Category: EB 12 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ


Posted By Category: EB 12 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

12.3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ


Posted By Category: EB 12 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

12.2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ


Posted By Category: EB 12 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021

12.1 หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

12.1.2 โครงการ / กิจกรรม

12.1.2 โครงการ กิจกรรม

Posted By Category: EB 12 (64), ITA, ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564Comments: 0Post Date: 09/03/2021