ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรชนิดพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดคว
Read more...