นายไตรรัตน์  มีวงษ์ นางวารีรัตน์  มีวงษ์ นางสาวอรุณรัตน์   มีวงษ์ นางสาวประไพ  สวัสดี ร้านวงษ์เจริญ ตลาดวังสมบูรณ์ ร่วมซื้ออุปกรณ์การแพทย์ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์จำนวน 4,000 บาท

นายไตรรัตน์  มีวงษ์

นางวารีรัตน์  มีวงษ์

นางสาวอรุณรัตน์   มีวงษ์

นางสาวประไพ  สวัสดี

ร้านวงษ์เจริญ ตลาดวังสมบูรณ์ ร่วมซื้ออุปกรณ์การแพทย์ บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์จำนวน 4,000 บาท