เริ่มก่อสร้าง ปี2554 ในเนื้อที่ 30 ไร่ โดยการบริจาค เปิดบริการ ณ เดือนมีนาคม 2556

มีแพทย์ตรวจประจำทุกวัน ณ 1 ตุลาคม 2558

 • จัดบริการตรวจ Lab เบื้องต้น
 • จัดบริการทันตกรรม
 • จัดบริการX-ray
 • จัดบริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน24ชม.
 • จัดบริการ OPD ผู้ป่วย เบาหวาน ทุกวันพุธ ,ความดันโลหิตสูง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
 • จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ณ 1 สิงหาคม 2559

“ เครือข่ายบริการสุขภาพเข้มแข็ง บริการดี มีคุณธรรม ”

 1. สร้างระบบสุขภาพที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ
 2. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความเป็นเลิศ
 3. การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 1. เครือข่ายบริการสุขภาพร่วมสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ที่ครอบคลุม 4 มิติบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2.  พัฒนาระบบดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 3. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ/ทุติยภูมิให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ด้วยระบบบริการที่มีคุณภาพ จาก รพ.สต.ติดดาว สู่ คปสอ.ติดดาว
 4. พัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขและกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพียงพอมีความสุขในการทำงาน
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใต้ความโปร่งใสสู่องค์กรคุณธรรม

 1. ภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าของ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเข้าถึงบริการสุขภาพ
 3. เสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

M : Mastery = พัฒนาตนเอง
O : Originality = พัฒนางาน
P : People – centered approach = บริการด้วยใจ
H : Humility = มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
W : Well doer = รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง
S : Strong = รอบรู้ด้านสุขภาพ
B : Balance = ความพอเพียง , พอดี